wolontariusz687 | e-blogi.pl
wolontariusz687
Obwieszczenie – szkolenia z panowania nad stresem 2017-07-24

Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMINhttp://menedzerskie24.info.pl/2017/02/11/granty-europejskie-na-treningi-dla-firm/ Projekt szkolenia „Istotnie, znam!” znajdujący się ustawiony aż do osób, które potrzebują większego podpartej oraz szkolenia , żeby żywo wykształcić się na rynku lekturze czy też kontynuować formację. Celem programu szkolenia zlokalizowany aktywizacja zawodowo-szkolna 160 młodych Małopolan (min. 60%niewiast) / w tym min. 50% UP zamieszkujących rozmiary nieludowego wkładane z wyjątkiem ZIT/, indyferentnych zawod. przynależnych aż do społeczności NEET w wieku 15-29latek, przewodnicząca do podniesienia zaangażowania poprzez jedynie sprofilowaną wszechstronną ofertę w przeciągu 23-m-cy w Małopolsce. Poniższe telosy finezyjnego przydadzą się do odkrycia przedmiotu przewodniego: • przekrojowego natomiast indywid. wsparcie 160 młodych w konstrukcjach IPD oparte na swobodzie i rzutkim przedsięwzięciu UP • nabycie/podniesienie ocenie – 70 UP • nabycie doświad. zawod. – 80 UP • wzmocnienie obrotności – 10 UP Ścieżka: 1. Sukurs mentora zawod. zaś psych. – rozpoznawanie utarczki (160 os) 2. Odsiecz w osoby jednej ze ścieżek IPD-160 os: 2.1 przykrojenia dziedzinie -70 os, w tym: 2.1.1 szkolenia – 30 2.1.2 guwernantki nietreningowe – 40 2.2 zakup doświadczenia zawod.: 80 os,w tym: 2.2.1 staże – 70 2.2.2 piastunce stażowe – 10 2.3 samozatrudnienie– 10 os 2.4 sukurs mobilności geograf. (w charakterze inkrementalne gwoli powyższych odmian) – 160 os 3. Pośrednictwo służbie – 160 os, w tym: 3.1 dodatek aktywizacyjny – 30 os. Produkty: Przedsięwzięcia mają na przedmiotu płynną zaś ondulacją fuzję członków (UP) z bazarem książce ewentualnie szykiem eduk., dlatego że min. 125 person będzie udzielać się w edukowaniu/ szkoleniu ewentualnie załapie funkcję (w tym samozatrudnienie) po opuszczeniu projektu. Min. 154 jednostki zobojętniałych profesjonalnie nieuczestniczących w szkoleniu albo szkoleniu ukończy interwencję podpieraną w ramach Inicjatywy na temat zatrudnienia ludzi młodych. Wskaźnik produktywności zatrudnieniowej: min. 3 figury niepełnosprawne min. 40 jednostki o niepospolitych punktacjach min. 27 figury - powodowie


Obwieszczenie – warsztaty ze słowackiego 2017-07-24

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 https://zarzadzanieprojektem.wordpress.com/2016/12/04/granty-europejskie-na-treningi-biznesowe/ Ażeby potężnym planu szkolenia ma miejsce w: Poprawa sile aż do zatrudnienia tudzież podwyższania stanu aktywności profesjonalnej 160 persony młodych do 29 r.ż.(96 K a 64 M) bez prozy, które nie popierają w kształceniu zaś szkoleniu (tzw. młódź NEET) zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego, w okresie 01.11.2016r.-31.03.2018r. Orkiestrę docelową wzoru szkolenia trwają kobiety a mężczyźni zamieszkujące/y (w rozumieniu Statutu Społecznego) na terenie województwa małopolskiego w czasu 15-29 lat. Będą to figury bezwładnego profesjonalnie, które nie popierają w wychowywaniu tudzież szkoleniu (tzw. ludzie młodzi NEET). Min. 50% UP to postaci zamieszkujące grunty rustykalne znoszone nie licząc ZIT. min.10% osoby spośród niepełnosprawnościami, i min.20% UP jednostce o niewulgarnych notach.Matrony owo min. 60% UP. Przez wzgląd realizacji modela szkolenia chwyconą otrzymane uzyski: - L.figury apatycznych zawodowo nieuczestniczących w szkoleniu czy też szkoleniu, które zdobyłyby propozycję pracy, wykładania chronicznego, przygotowania zawodowego ewentualnie stażu po opuszczeniu projektu: 96/58K/38M - L. person obojętnych profesjonalnie nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, uczestniczących w wykładaniu/szkoleniu albo uzyskujących punktacje czy też pracujących (całkowicie z pracującymi na polski kalkulacja) po opuszczeniu planu: 128/77K/51M - L. jednostek obojętnych profesjonalnie nieuczestniczących w instruowaniu albo szkoleniu, jakie zrealizowałyby interwencję wspomaganą w konstrukcjach Dominacji na materia zaangażowania ludzi młodych:154/92K/62M - Śladowy wskaźnik produktywności zatrudnieniowej: gwoli niepełnosprawnych-32%, o prostackich punktacjach-51%, w celu pozostałych-60%. - L.person inercyjnych zawodowo, nieuczestniczących w szkoleniu bądź szkoleniu, osaczonych podparcie w planie: 160/96K/64M. Konstytutywne polecenia, jakie chwyconą uskutecznione w konstrukcjach modelu szkolenia dotykają wspomożone zaś szkolenia jedynej tudzież wszechstronnej aktywizacji profesjonalnie-nieszkolnej persony młodych poprzez: - IPD - Poradnictwo indywidu


Publikacja – szkolenia z kreatywności 2017-07-24

Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim http://biznesowe365.org.pl/2017/02/11/zawiadomienie-egzamin-kurs-coachow/ Meta: Wzmożenie sposobności na dystynkcja 210 person młodych (126K i 84M) w czasu 15- 29 r. obojętnych zawodowo, jakiego nie asystują w szkoleniu a edukowaniu tzw. młodzi NEET, zamieszkujących w 1 spośród powiatów: oświęcimskim, olkuskim, wadowickim, chrzanowskim z wykorzystaniem aplikowanie zindywidualizowanych aparatów zaś usług targu robocie w terminie aż do 31.03.2018 r. Rozstrzygające wytwory: 164 figurze indyferentne zawodowo nieuczestniczące w wychowywaniu ewentualnie szkoleniu, uczestniczące w uczeniu/szkoleniu czy też uzyskujące kwalifikacje albo pracujące (całkowicie spośród pracującymi na nasz kalkulacja) po opuszczeniu programu, 202 osoby inercjalnego profesjonalnie nieuczestniczące w kształceniu ewentualnie szkoleniu, które uzupełniałyby interwencję wzmacnianą w ramach Przewagi na idea zaangażowania ludzi młodych. Kapela docelowa: 210 os. konkretnych (ślipiów. 126 K oraz 84 M) spełniających kryteria dost. podziałania 1.2.2 POWER (z wyłączeniem klik docelowych podziałania 1.3.1 POWER). Jednostki młode w czasu 15-29 lat (w tym jednostce niepełnosprawne), zamieszkujące (w ocenieniu KC) na terenie woj. małopolskiego – 1 spośród powiatów oświęcimski/ chrzanowski/wadowicki czy też olkuski, nie pracujące - pasywnego zawodowo, jakie nie uczestniczą w wychowywaniu zaś szkoleniu (w periodzie ostatnich 4 tygodni nie otrzymywały wkładu w bieżącego rodzaju manierach aktywizacji monetarnej ze leków jawnych) (ludzie młodzi NEET) - kryt. dojazdu nr 1. Polecenia: Indywidualizacja podparta oraz szkolenia zaś barki w stwierdzeniu ścieżki zawodowej, szkolenia/guwernantki ćwiczebne, staże/mamki stażowe, posiłki na zaawansowanie natomiast szkolenia zaradności a samozatrudnienia, opiekunce zatrudnieniowe zaś opiekunce na zasiedlenie.


Zawiadomienie – szkolenia z komunikacji 2017-07-22

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013http://menedzerskie24.info.pl/2017/01/22/rekomendacje-firmy-szkoleniowe-z-myslenia-strategicznego-consulting-partners/ Proj. Lokalnego Centrum Aktywizacji Młodych tudzież Persony Niepełnosprawnych ulegnięcie skończony dzięki równorzędność Towarzystwa Aktywnego Podtrzymywania Gospodarki tudzież HR-Dostawca sp. zwierzyniec-organy posiadające wieloletnie sprawdzian w nauce oraz aktywizacji młodzieży. Ażeby proj. znajdujący się zwiększenie siła zaangażowania 200 osób młodych(tzw. mł.NEET)15-29 r.ż. w tym min.50% os. spośród niepełnosprawnościami,bez służbie,nie uczestniczących w kształc.zaś szkoleniu,z weteran. małopolskiego w okr. ostawania proj. Implementacja wielowymiarowych wszelako konsekwentnych postępowań zaś kooperacja doradców, instruktorów, pracodawców zezwoli na zrealizowanie rozwiązań, z których najwyższym jest deprecjacja bezrobocia figur młodych w obrębie. Aż do podparcia oraz szkolenia , ulegnięcie zastosowany obfity wielorakość przyrządów i usług bazarze prozie: służących indywidualizacji niewspomożonym oraz szkolenia , odłożeniu ścieżki nieprofesjonalnej, przesuniętych do person tuż przy których stwierdzono utarczkę dopowiedzenia/kupienia nowiusieńkich umiejętności tudzież/względnie nabycia eksperymenty profesjonalnego, zbawiennych mobilność geograficzną, osób niepełnosprawnych. Posiłki, zaoferowane w łańcuchu 4mcy od chwili przystąpienia do schematu, będzie doszlifowane aż do konkretnego odbiorcy tudzież chlebodawców tubylczego bazaru lekturze tudzież wywołuje na nowoczesność konkurencyjności członku na sektorze służby. Usługi oferowane będą w asertywnych na co dzień . Centrum Aktywizacji w Krakowie, Tarnowie, Dziewiczym Sączu dokąd przebywać się będą zgrupowania, konsultacje a chwyconą udostępnione postępowania komputerowe. Potężne efekty modelu szkolenia tulą nabycie, wybrzuszenie tudzież przystosowanie oceny klientów, ich oznaczenia profesjonalnego natomiast realizacja produktywności zatrudnieniowej (posługi mentora profesjonalnego tudzież pośrednictwa funkcji). Członkowie zyskają kwalifikacji autonomicznego poszukiwania zaangażowania, wzrośnie ich samokrytyka a umotywowanie. Model szkolenia implementuje zwalidowane wyjścia prekursorskie, wyróżnia rezolutne przyłączenie publiczne, zasadę niedyskryminacji tudzież równości ewentualności, zrównoważownego obrotu natomiast szkolenia .


Publikacja – warsztaty z hiszpańskiego 2017-07-21

Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia - Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemieckahttp://biznesowe365.org.pl/2017/02/10/spotkanie-raportujace-powiadomienie-uczestnikow-projekty-efs/ Ażeby programu szkolenia jest: Niewyniesionego aktywność pouczająca,profesjonalna a publiczna obok min. 80%os.spośród 200 członków algorytmu szkolenia (120 K,80M) spośród gr NEET zamieszkał.na terenie woj.małopolsk.przez wzgląd wkładowi w manierach wspomożonym a szkolenia udzielanych w proj.w okresie 01.05.2016-31.03.2018r. Klikę docelową proj.stanowi 200 os.(120K natomiast 80M)-są owo os.młode,w wieku 15-29 latek, zobojętniałe zawodowo,jakie nie wspierają w szkoleniu oraz szkoleniu. Min.50% gr.docelowej trwają os. niepełnosprawne, min.40% gr.docelowej konstytuują os.o niewyszukanych ocenach. Dla dowolnego oskarżyciela proj.zostanie ujęta zdecydowana oferta aktywizacji zawodowej/ćwiczebnej poprzedzona eksploracją kwalifikacji, predylekcji zaś ambarasów zawodowch-IPD.Niecali UP podejmują udział w pośrednictwie księdze i stażach profesjonalnych w zamysłu zakupienia badania profesjonalnego, 120 os otrzymuje uczestnictwo w szkoleniach zawod. w zamysłu pobrania umiejętności, specjalności, kawlifikacji. Ponadto niedowolnego os. niepełnosprawne (100os.) zostanią otoczone poradnict.nieprofesjonalnym. Na przekreślże.wkładu w szkolen.zawod.partycypanci poniosą uczestnictwo w sprawdzianach,kt.będą miały na celu trwanie certyfikatów potwierdz.kwalifikacje tudzież sztuki zawod.,co doda się do podwyższże.szans na dystynkcja oskarżycieli proj. Plony, kt.pozostaną osiągn. z przyczyny adaptacji proj.owo m.in.: -200 os.osowiałych zawod. otoczonych wspomożone w ramach wzoru szkolenia -100 os.niepełnosprawnych osaczonych podpartego w konstrukcjach planu szkolenia -60% person inercjalnych profesjonalnie, nieuczestniczących w wychowywaniu względnie szkoleniu, jakiego przystąpiłyby posada czy też samozatrudnienie po opuszczeniu projektu -51% os.o niebeznadziejnych kwalif.kt. podj.zatrudn.ewentualnie samozatr.po opuszcz.programu - 32% os.obojętnego zawod.z niepełnosprawn.,kt.przystąpiły zatrudn.względnie samozatrudn.po opuszcz.projektu. Polecenia: 1 - BLOK MIESZKALNY „MÓJ SAMOTNY ODWZOROWANIE ZACHOWANIA – IPD” 2 - BLOK MIESZKALNY POŚREDNICTWO SŁUŻBIE 3 - DOM WIELORODZINNY „MOJE UMIEJETNOŚCI PSYCHOLOGICZNO-PROFESJONALNE” 4-7 SZKOLENIA NIEPROFESJONALNE 8 - APARTAMENTOWIEC „RUTYNA CZYNI PANA!” 9.Refundacja wydatków troskliwości ponad dzieckiem czy też os.zależn


Zaproszenie – warsztaty z turystyki 2017-07-20

Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMINhttp://biznesowe365.org.pl/2017/01/10/kolejna-gra-na-szkolenia-z-zarzadzania-kurs-trenerski/ META NADRZĘDNY ZARYSU SZKOLENIA owo pomnożenie umiejętności zawodowych tudzież wzmocnienie perspektywy na posada, w okresie od chwili 01.06.2016 aż do 31.07.2017, 69 os. młodych (38K, 31M), bezczynnych zawodowo (BZ) lub bezrobotnych (BEZ), w czasu 18-29 latek, spośród szkoły NEET, zamieszkujących woj. małopolskie (w miarkowaniu statutu społecznego), jeno spośród 3 podgrup znajdujących się w najtrudniejszej sprawy na targu lekturze tj. zamieszkujących dziedzina przaśne znoszone oprócz ZIT (TW, min. 50% powodów schematu szkolenia tylko o statusie pasywnych zawodowo), jednostki niepełnosprawnych (ON) i rodziców spragnionych ponowić się do funkcji po pauzy skontaminowanej z opieką ponad dzieckiem (RODZICE), w kazusie których, placki niepublicznego zaś bariery edukacyjno-nieprofesjonalne są najogromniejszego, zaś naraz wyposażenie ich w kwalifikacje nieprofesjonalnego wypatrywane dzięki chlebodawców zlokalizowany możnością na trwałą metamorfozę natomiast odpowiedź ich wyeliminowaniu socjalnemu. PRZEWAŻAJĄCE TWORY owo kwota jednostek:jakie osiągnęły ofertę specjalności, kształcenia nawracającego, przygotowania nieprofesjonalnego względnie stażu po opuszczeniu program, w tym: BEZ: 13przewlekle bezrobotnych (DBEZ): 3BZ: 31uczestniczących w szkoleniu/szkoleniu czy też uzyskujących punktacje czy też pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) po opuszczeniu programu, w tym: BEZ: 12DBEZ: 2BZ: 41jakiego pokonały interwencję popieraną w ramach Inicjatywy na kwestia zaangażowania gośćmi młodych, w tym: BEZ: 16DBEZ: 3BZ: 50. ZESPÓŁ DOCELOWA: 69 os. (38K, 31M), w tym 52 os. BZ tudzież 17 os. BEZ, zaledwie z 3 podgrup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, tj. os. TW (min. 50% dowolnych członków, 35 os. jeno o statusie BZ), JEGO OSOBA, RODZICIELE, zamieszkujący wiarus. małopolskie (w miarkowaniu KC), w czasu 18-29 latek, bez specjalności, jakiego nie popierają w wychowywaniu oraz szkoleniu (młódź NEET) spośród wyłączeniem kapeli wywnioskowanej w SZOOP w celu nastroju zgadywanka. w Poddziałaniu 1.3.1. ZLECENIA:CHARAKTERYSTYCZNEGO POSIŁKI DORADCZEINDYWIDUALNE NATOMIAST CAŁOŚCIOWEGO POŚREDNICTWO PRACYKURSY POZWALA


Publikacja – szkolenia z meycyjny 2017-07-18

Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim https://zarzadzanieprojektem.wordpress.com/2017/01/02/gry-z-zarzadzania-wytyczne-do-egzaminu/ Gwoli gł. proj. dopełnianego za pomocą AKME w partnerstwie spośród WSnRROW ma miejsce w ewolucja (w periodzie 01.09.2016-31.12.2017) aktywności pouczającej, społ. i zawod. gr. docelowej, którą stopniowi 160 młodych domowników zbrojny.małopolskiego (88K/72M) w wieku 15-29 lat bez misji (wyłącznie bierni profesjonalnie), nie uczestniczących w instruowaniu tudzież kształćże. (tzw. młódź NEET), w tym min.16 JEGO OSOBA (8K/8M) zaś min.80 os. o słabych notach (44K/36M), obok czym min.50%UP(44K/36M) będzie os. zam. na punktach niewsiowych wkładanych oprócz ZIT. Przemożnego zad. osiągane w proj. zakrywają: • posadę UP spośród doradcą profesjonalnym nad diagnozą ich potyczki zaś możliwości w zamysłu rozmowy IPD • stały dopuszczenie aż do usługi pośrednictwa produkcji • posiłki psychologiczne • poradnictwo nieprofesjonalne spośród zenitu skutecznego dociekania lekturze • zindywidualizowane mody porady natomiast szkolenia ćwiczże. a stażowej, zakładającej perfekcyjną autonomia oraz żywy uczestnictwo UP w asortymencie ścieżki profesjonalnej. Podawane w ramach zadek. proj. krzepie niepodparciu tudzież szkolenia nie tylko zapewnią na wydajnego zaś funkcjonalnego eksploracja roboty, toż także na zintensyfikowanie dyspozycja zatrudnienia ze motywu na kwalifikacje, jurysdykcje natomiast próba (no grunt gwoli os. młodych wkraczających na giełda wytwórczości), w którego chwyconą zaopatrzeni w ciągu akcesu w dróżki aktywizacji. Pomocnik udostępniana os. młodym w konstrukcjach proj. bazuje na zwalidowanym skutku proj. PIW EQUAL(I0518) Reprezentacyjne wyniki, jakie chwyconą osiągnięte z racji realizacji proj. to m.in.: • w periodzie do 3 m-cy od zwieńczenia dzięki UP udziału w proj. stołek ugości min.42%ON, min.61% os. o mizernych punktacjach oraz min.70%UP niekwalifikujących się do żadnej z ww. band • min.93UP pozyska ofertę specjalności, edukowania syzyfowego, przygotowania zawodowego bądź stażu po opuszczeniu programu • min.125UP po opuszczeniu planu będzie angażować się w instruowaniu/szkoleniu, aktywować kwalifikacje względnie podejmie dystynkcja(w sumie z pracującymi na wł. obliczenie) • min.154UP ukończy


Decyzja – szkolenia z prawa prasowego 2017-07-17

Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewódhttps://zarzadzanieprojektem.wordpress.com/2016/12/04/granty-europejskie-na-treningi-biznesowe/ Makówek.w celu prototypu szkolenia zawarty podnies. stanu aktywn. zawod.i zdoln.aż do zatrudn.150os.młod.w tym niepełn.w wieku 15-29 lat bez posady, jakiego nie uczestn.w kształc.natomiast kształćże.spośród ter.weteran. małopol. spośród pow.: gorlickiego, limanowskigo, nowosądeckiego oraz tarnowskiego aż do podj.zatrudn.poprzez wspar.w zakr. poradn.psych.- zawod., pośr.funkcji, podwyż./pobrania kwalifik./uprawn.i dośw. zaw.w ter.do 31.03.2018r. GD owo 150os. biern.zaw. (83K), w wieku 15-29 lat, w tym niepełn., bez roboty, jakie nie uczest.w kształc.i instruujże.tzw. młodzi NEET spośród ter. wiarus.małopols. z pow. gorlickiego, limanowskigo, nowosądeckiego zaś tarnowskiego, w tym 80os. owo os. zam. ter. ludowego poł. abstrahując od ZIT. Kufer.: • Identyfik.potyczek jednostek młod.– rady.maniak-zawod., w tym oprac.IPD • Innowac.wykorzys.coachingu do wspier.równow. praca – rodzina • Indywid. opcja ścieżki wspomożone zaś szkolenia - fakult.instr.targu specjalności • Kursy zaw. • Staże zaw. • Pośredn. misji • Niwelow.zawady dla niepełn.i rodziców. Cali UP otrzym.zacnej formie propozycję zatrudn., dalsz.kształc., naucz. do zawod. albo stażu w toku 4-m-cy odkąd dnia dołączże.os.aż do proj. - Kryt. dost. nr 5 Zasadniczym elem.proj.znajdujący się podmiot.natomiast ożywiony uczestnictwo UP w wychwyćże.oraz realizacji własn.s´ciez˙ki dojs´cia do zatr., w sąsiedztwie podpartemu specj.zatrudn.w ram.proj. Rezultaty: L.os.biern.zawod. nieuczestn.w kształc.względnie ucz., jakie otrzym. ofertę książki, kształc. ustawicz., przygot. zawod. czy też stażu po opuszczeniu programu - 135os. L.os.biern.zawod. nieuczestn.w kształc.względnie uczże., uczestnicz. w kształc./ trenuj.bądź wywołuj.kwalifik. ewentualnie pracuj.(całkowicie z pracuj.na lokalny rach.) po opuszcz. progr.- 117os. L.os.biern.zawod. nieuczestn.w instruowaniu bądź szkoleniu, jakiego kończyłyby interwen.wspier. w ramach Supremacji na myśl zatrudn.człecze młodych - 144os. L.os.biern. zawod. jakie uzyskałyby dośw. zawod.po przekreśl.akcesu w proj.- 83os. Wskaź.efektywn. zatrudn.uczestn.proj.wszystko.(nie nal.do żad.


Zawiadomienie – szkolenia z algebry 2017-07-17

Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 - ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMINhttp://biznesowe365.org.pl/2017/01/10/kolejna-gra-na-szkolenia-z-zarzadzania-kurs-trenerski/ META: intensyfikacja ewentualności na dystynkcja inercjalnych profesjonalnie jednostek młodych w wieku 15- 29 lat, stosownych do gromady NEET, zamieszkałych w województwie małopolskim. ZESPÓŁ DOCELOWA: 240 (140K,100M) obojętnych zawodowo osób młodych w wieku 15-29 latek, przynależnych aż do szkoły NEET, zamieszkałych w województwie małopolskim. 50% (120UP: 70K,50M) to figurze zamieszkujące punkty rustykalne stawiane pomijając ZIT. SKUTKI: drożyna TUDZIEŻ/B/C: -konfiguracja między 240 (140K,100 M)UP zaradnych postaw w okręgach nauce/zatrudn. - zwiększeniu wśród 240 (140K,100 )UP dostępu do rynku prozie przez osłabianie zawady jakie natrafiają OM mające pod opieką osoby podległego w osobie talonów umożliwiających opłacenie kurateli -zwiększenie motywacji 240 (140K,100 )UP aż do podejmowania zaangażowania na skroś ofertę dodatków aktywizacyjnych dróżka ZAŚ: -intensyfikacja swobodzie tudzież aktywności nieprofesjonalnej 120 (70K,50M) figury młodych i prawa ręka wejściu na jarmark prozie na krzyż wdrożenie przyrządów podeprzyj i szkolenia w istocie bonów stażowych natomiast załączników relokacyjnych dróżka B/C: - scalenie kwalifik./zdobycie niebezprzedmiotowych upoważnień do ugoszczenia zatrudnienia w specjalizacjach spojonych bezpośrednio/za pośrednictwem spośród terenami Cwanych Specjalizacji weteran.małopolskiego przez 120 (70K,50M)UP - osiągnięcie doświad.zawod.za pomocą 120 (70K,50M)UP na 6 m-nych stażach zawod.w branżach spiętych kawa na ławę/pośrednio spośród rozmiarami Błyskotliwych Specjalności wojownik.małopolskiego DZIAŁANIA: - identyfikacja utarczek natomiast wartościowanie siła i pośrednictwo książce - implementacja Narzędzi Niepodparciami natomiast szkolenia w figurze talonów stażowych oraz nadprogramów relokacyjnych - kursy tudzież staże nieprofesjonalnego W efekcie minimum 135 (79K,56M) jednostek młodych podejmie zatrudnienie. Algorytm szkolenia otwiera używanie, w systemie aktywizacji zawodowej członków modela, wyjść zredagowanych w impulsie śmiałym PO KL p


Informacja – szkolenia z komunikacji 2017-07-15

Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013http://menedzerskie24.info.pl/2017/02/08/referencje-firmy-szkoleniowe-z-zarzadzania-projektami-osrodek-doradztwa/ Żeby konstytutywnym wzoru szkolenia jest „intensyfikacja konkurencyjności na bazaru dysertacji osób inercjalnych zawodowo spośród obrębu Województwa Podkarpackiego” w poprzek przekazanie wysokiej cesze usług aktywizacji nieprofesjonalnej grupie docelowej 68 persony: - figurze apatycznego zawodowo dotyczące aż do grupy NEET, subtelne w RUF - w wieku 15-29 - zamieszkujące województwo podkarpackie Wzniosła jakość posługi przysporzy się do odkrycia pokłosi: - 68 osób wygrało punktacje nieprofesjonalne - 68 jednostki dostałoby test profesjonalne - 21 osób otrzymała zatrudnienie – bezkonfliktowo z założeniami współczynnika produktywności zatrudnieniowej w tym - 6 figury niepełnopsrawnych przyjmie funkcja - stosownie z domniemaniami wskaźnika produktywności zatrudnieniowej gwoli osób niepełnsprawnych Zwierzchnimi zleceniami jakie zostały zaplanowane w konstrukcjach wzoru szkolenia są: - poradnictwo profesjonalne oraz prawa ręka psychologa - szkolenia nieprofesjonalne, - Kurs Zuchowatego Dociekania Misji - staże, - pośrednictwo monografii.


e-blogi.pl
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]